356996842_592974779686511_6190391364910369683_n

ศค.จชต. ร่วมประชุมหารือแนวทางการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นางสาวภัทรณดา เผือกผ่อง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวจีราภา ใหมรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมี นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. ตลอดจน ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมหารือการบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ในการช่วยเหลือเยียวยาและพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสามารถค้นหาข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบฯ ตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงการได้รับการช่วยเหลือเยียวยา
ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการนำเสนอระบบฐานข้อมูลการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำเสนอปัญหาอุปสรรคในการจัดทำระบบฐานข้อมูล โดยผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กอ.รมน.ภาค 4 สน. ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ระบบฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การใช้ระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในด้านบริหารจัดการกระบวนการปฏิบัติงานด้านการเยียวยา การจัดเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ การสร้างมาตรฐานของข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ทำให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Comments are closed.