447631221_790244343292886_2075578508895576295_n

ศค.จชต. ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้บุคลากร ศค.จชต. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 โดยมี นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง
และในช่วงเย็น นางสาวนภัสนันท์ ทรัพย์เจริญ รอง ผอ.ศค.จชต. ได้รับมอบหมายจาก ผอ.ศค.จชต. พร้อมด้วย บุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีฯ ณ ลานหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

444497052_789359133381407_2558519006388048191_n

ศค.จชต.ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาและเสนอแนวทางการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นางสาวนภัสนันท์ ทรัพย์เจริญ รอง ผอ.ศค.จชต. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาและเสนอแนวทางการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ สภาผู้แทนราษฎร โดยมี นายจตุรนต์ ฉายแสง ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส
โดยในที่ประชุม ร่วมรับฟังความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะกรรมาธิการ กับคณะกรรมการศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศป.ดส.) เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูล ความเห็น ข้อสังเกต และ
ข้อเสนอแนะ นำไปกลั่นกรอง วิเคราะห์ประกอบกับจัดทำแนวทางการส่งเสริมกระบวนการสันติภาพ
และให้การขับเคลื่อนงานของ ศป.ดส. ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการผลักดันวาระด้านเด็ก
และสตรี 7 ประการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อเด็กและสตรี

444497047_788963516754302_4792492683489830300_n

สมช. ร่วมกับ ศค.จชต. ลงพื้นที่หารือความร่วมมือด้านการศึกษา จชต. ในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดปัตตานี สงขลา

นายประกิจ ประจนปัจจนึก อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการบริหาร
จัดการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (อบศ.จชต.) พร้อมด้วยนายดนัย มู่สา พลเอกบรรพต พูลเพียร อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะจากสำนักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ (สมช.) ร่วมกับนายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต.) พร้อมคณะ ศค.จชต. ลงพื้นที่หารือความร่วมมือด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2567 ณ สถานศึกษาพื้นที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา
โดยมีผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับและพูดคุยแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น เพื่อการมีส่วนร่วมบูรณาการส่งเสริมการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถาบันปอเนาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
และส่งเสริมการมีงานทำและการเรียนรู้ทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนในสถาบันปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้
ณ สถาบันศึกษาปอเนาะนุรอิสลามศึกษาศาสตร์ อ.จะนะ จ.สงขลา และร่วมรับฟังแนวทางการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและการดำเนินการโครงการโรงเรียนประชารัฐ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในชุมชน ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี พร้อมทั้ง เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาสามัญและวิชาศาสนา ณ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี และศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดตานีนรสโมสร) อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
จากการร่วมหารือความร่วมมือด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้พบว่าประสพผลสำเร็จในหลายประเด็นที่น่าสนใจอาทิ การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามประเภทของสถานศึกษาและตามความต้องการของผู้เรียนผู้ปกครอง การจัดการศึกษาที่ดูแลนักเรียนที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงการศึกษาและส่งเสริมการเรียนการทำกิจกรรมที่ความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านโครงการพิเศษที่ภาครัฐสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อนำไปสู่การมีอาชีพและมีงานทำในอนาคต ความสำเร็จเชิงประจักษ์ด้านการจัดการศึกษาของที่ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถเข้าสู่มหาวิทยาลัยทั้งในพื้นที่และส่วนกลาง
ทั้งนี้ นายประกิจ ประจนปัจจนึก อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการ
บริหารจัดการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมสร้างการรับรู้ด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ “สัญจร”ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานีกิจกรรมดังกล่าว สามารถสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศอย่างถูกต้อง ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในจังหวัดปัตตานีจำนวน 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดย ศค.จชต. จะดำเนินการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ยะลา และสงขลาต่อไป

446725129_788351916815462_4044946084370372077_n

เสริมสร้างภาวะผู้นำพัฒนาเครือข่ายเยาวชน “รู้รักษ์ รู้คุณค่า สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีผ่านวัฒนธรรมเชิงอัตลักษณ์ชายแดนใต้”

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้นำพัฒนาเครือข่ายเยาวชน “รู้รักษ์ รู้คุณค่า สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีผ่านวัฒนธรรมเชิงอัตลักษณ์ชายแดนใต้” ภายใต้โครงการ โรงเรียนเข้มแข็ง ชุมชนร่วมมือเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมสู่สันติสุขชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีครูและนักเรียน จากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 31 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 18 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จำนวน 13 โรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในดำเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้ฝึกทักษะในการเป็นผู้นำ เรียนรู้คุณลักษณะ และทักษะที่จำเป็นอย่างรอบด้านในการเป็นผู้นำของสถานศึกษาในการจัดทำโครงการ กิจกรรมแผนการดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยอยู่บนหลักการฮูกุมปากัต (ธรรมนูญหมู่บ้าน) 9 ดี ตลอดจนร่วมสร้างเครือข่ายแกนนำนักเรียนในพื้นที่ สามารถนำความรู้ไปบอกกล่าวเพื่อนนักเรียน คนในชุมชน และเป็นเครือข่ายแกนนำที่มีคุณภาพ ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสมาคมสร้างสรรค์เยาวชนชายแดนใต้ (กลุ่มสานฝัน) ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนแกนนำต้นแบบที่มีคุณภาพในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดีในพื้นที่ร่วมเป็นวิทยากร โดยจากการนำเสนอผลงานของนักเรียนแกนนำ มีผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง โรงเรียนยะหา โรงเรียนบันนังสตาวิทยา โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนอนุบาลดารุลฮาดิษ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ และ โรงเรียนดารุสสาลาม
ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร นำโดยนายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงาน พบปะให้กำลังใจ และร่วมต้อนรับนายประกิจ ประจนปัจจนึก ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (อบศ.จชต.) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ พร้อมด้วย นายดนัย มู่สา อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คณะอนุกรรมการบริหารจัดการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (อบศ.จชต.) ผู้แทนจาก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ ได้เข้าร่วมเยี่ยมชมการนำเสนอผลงานและพบปะ พูดคุยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้นักเรียนแกนนำทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความเป็นผู้นำที่ดี สามารถขับเคลื่อนงานและเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาสังคมต่อไป
ขอบคุณภาพถ่าย : กลุ่มสานฝัน สมาคมสร้างสรรค์เยาวชนชายแดนใต้

รายชื่อรายปีต่อเนื่อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
จำนวน 230 ราย ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 12 กรณีรายเดิม จำนวน 5 ราย ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 5 กรณีรายเดิม จำนวน 187 ราย กรณีรายใหม่ จำนวน 38 ราย
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1UgYBLlz1rk7x2t80Os7-xbmcNpE6rnz-?usp=sharing

439928149_768348425482478_1441426688994891663_n

ศค.จชต.ประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐฯ เรื่องปัญหาด้านการศึกษาและการแสดงออกทางอัตลักษณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 28 เมษายน 2567 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย บุคลการ ศค.จชต. ประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูประเทศสภาผู้แทนราษฎร เรื่องปัญหาด้านการศึกษาและการแสดงออกทางอัตลักษณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
โดยมี นายรังสิมันต์ โรม ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศ และนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในที่ประชุมฯ เพื่อให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง รวมถึงการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การศึกษา และการจัดการเรียนการสอนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

440096496_766686608981993_8636265332225301355_n

ศค.จชต.วิจัยประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 26 เมษายน 2567 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อกำหนดความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ ประเด็นการวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (A COMPLETE NEEDS ASSESSMENT RESEARCH FOR ENHANCE EDUCATION DEVELOPMENT IN SOUTHERN BORDER PROVINCES) ดำเนินการโดยกลุ่มวิจัย ติดตาม และประเมินผลการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
การประชุมในครั้งนี้ เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้เทคนิคกลุ่มสนทนา (focus group technique) เพื่อให้ได้ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยมี ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนเชิงพื้นที่ จากหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมการประชุม จำนวน 13 คน ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 ชั้น 1 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

439942181_766565968994057_5297647540523681979_n

ศค.จชต.ร่วมโครงการนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ระยะที่ 2 (Open House 2024)

วันที่ 25 เมษายน 2567 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นางสาวชญาดา เก้าเอี้ยน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมโครงการนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ระยะที่ 2 (Open House 2024) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมจังหวัดตามแนวคิด Smart City, Smart People บนพื้นฐานแนวคิด SMART+I โดยมี นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องน้ำพราวบอลรูม โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี
โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมมือกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา ร่วมกันขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษา โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รวม 32 โรงเรียน เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งสี่เขตพื้นที่จำนวน 19 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จำนวน 11 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีจำนวน 2 โรงเรียน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดตามแนวคิด Smart City, Smart People บนพื้นฐานแนวคิด SMART+I ถือเป็นกลไกหนึ่งที่ถูกบรรจุอยู่ในแผนการดำเนินการโครงการนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ระยะที่ 2 เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลลัพธ์การดำเนินงานด้านนวัตกรรมการบริหาร เป็นพื้นที่ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนครู นักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาและภาคีเครือข่าย ที่ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดปัตตานีทั้ง 32 โรงเรียน อันจะช่วยหนุนเสริมให้เกิดการต่อยอดในเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการขยายเครือข่ายการนำนวัตกรรมไปใช้ในเชิงพัฒนา ตลอดจนสามารถสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือในระดับที่สูงขึ้นต่อไป การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ การกำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการถือเป็นบทบาทหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญ ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ ได้มีกิจกรรมการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมทางการศึกษาของสถานศึกษา กลไกการพัฒนานวัตกรรมการบริหาร ดังเช่นแนวคิด OKRs กลไกการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ หรือกรอบหลักสูตร Pattani Heritage เหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วยขับเคลื่อน ส่งเสริม และสนับสนุนกระบวนการบริหารและการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

440024903_766545218996132_4093585653749829246_n

ศค.จชต. ร่วมกิจกรรม พบปะยามเช้า ประจำเดือน เมษายน 2567 จัดโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 26 เมษายน 2567 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นางสาวนภัสนันท์ ทรัพย์เจริญ รอง ผอ.ศค.จชต. เข้าร่วมกิจกรรม พบปะยามเช้า ประจำเดือน เมษายน 2567 โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพ โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ปัตตานี ถนนมะกรูด ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

439953087_766087202375267_4402725221812710958_n

ศค.จชต.ร่วมเปิดกิจกรรม “ภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)” รุ่นที่ 2

วันที่ 25 เมษายน 2567 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายศุภวิชญ์ ธรรมรัตน์ รอง ผอ.ศค.จชต. เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) หลักสูตร “ภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)” รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดซ์ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีเปิด และนายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) พัฒนาผู้สอนตาดีกาให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ภาษาในการอ่าน เขียน ตลอดจนใช้ในจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน/เทคนิคในเรื่องภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายผู้สอนตาดีกาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สอนตาดีกาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้