• การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  • การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  • การพัฒนาบุคลากร
  • การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  • การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ