ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
vision

วิสัยทัศน์

การบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความร่วมมือที่เข้มแข็ง มีการบูรณาการอย่างเป็นเอกภาพ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนทุกช่วงวัยบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม เท่าทันวิถีโลกยุคใหม่อย่างยั่งยืน

Mission

พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและเสมอภาค พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสม และหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน เด็กด้อยโอกาส เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และการปกครองรูปแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติที่ดี สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข

4. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีทักษะอาชีพที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดงาน สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านอาชีพทั้งในและต่างประเทศ

5. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและขับเคลื่อนการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้

TARGETS

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียม เสมอภาค และมีคุณภาพ ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย

2. ผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานและทักษะที่จำเป็นของวิถีโลกยุคใหม่ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้นตลอดชีวิต

3. ผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และการปกครองรูปแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีและตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข

4. ผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีทักษะอาชีพที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดงานเพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

5. หน่วยงานทางการศึกษาและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการบริหาร จัดการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล