ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประวัติก่อตั้งความเป็นมา

ศค.จชต.

กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างมีเอกภาพและเบ็ดเสร็จในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่ พ.ศ. 2547
ได้เกิดปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หากไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ
จะเป็นปัญหาอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพประชากรกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปี พ.ศ. 2547

จัดตั้งศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

จัดตั้งศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

  • ช่วงแรก ปี พ.ศ. 2547 -2557

กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างมีเอกภาพและเบ็ดเสร็จในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ได้เกิดปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หากไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ จะเป็นปัญหาอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพประชากรกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปี พ.ศ. 2547 และมีการปรับปรุงอำนาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับภารกิจ ในปี พ.ศ. 2548 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นส่วนราชการภายในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ ณ สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 12 จังหวัดยะลา เปลี่ยนเป็นสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 และปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้สั่งราชการและปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อบูรณาการและร่วมพัฒนานโยบายยุทธศาสตร์ และมาตรการการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและสภาพนท้องถิ่นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ช่วงแรก ปี พ.ศ. 2547 -2557
ช่วงสอง ปี พ.ศ. 2557 -2560
ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

  • ช่วงสอง ปี พ.ศ. 2557 -2560

อย่างไรก็ตามการดำเนินงานยังไม่สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์เป็นที่ต้องการได้อย่างแท้จริงอันสืบเนื่องมาจากยังขาดความชัดเจน ความเป็นเอกภาพในการประสานงานการบริหารและการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ ดังนั้นเพื่อให้เกิดผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมจึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น เพื่อขับเคลื่อน นโยบาย แผนงาน โครงการ และการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องสภาพท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการทำงานของทุกภาคส่วน

ย้ายที่ตั้งจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จังหวัดยะลา มาตั้งสำนักงานชั่วคราวอยู่ในพื้นที่ กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย

ย้ายที่ตั้งจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จังหวัดยะลา มาตั้งสำนักงานชั่วคราวอยู่ในพื้นที่ กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย

  • ช่วงสาม ปี พ.ศ. 2560 -2563

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ย้ายที่ตั้งจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จังหวัดยะลา มาตั้งสำนักงานชั่วคราวอยู่ในพื้นที่ กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและในวันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้งเปิดอาคารกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าและมอบนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึงปี พ.ศ. 2579 เป็นผลทำให้ต้องมีการขยายโครงสร้างขององค์กรและเพิ่มจำนานเจ้าหน้าที่เพื่อให้สอดคล้องและเพียงพอ ต่อการปฏิบัติภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวประกอบกับ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานต่างๆสามารถติดต่อกันได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะจังหวัดปัตตานีถือเป็นศูนย์กลางของพื้นที่ในการปฏิบัติภารกิจด้านการศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จ ตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว และให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ (ศิลารากฐาน) พร้อมทั้งทำพิธีเปิดนิทรรศการมหกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ“มิติการศึกษาด้านประเทศไทย จังหวัดชายแดน” ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี เลขที่ 62 หมู่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ช่วงสาม ปี พ.ศ. 2560 -2563
ปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน
ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

  • ปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

ปัจจุบันอาคารถาวรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และบุคลากรได้ย้ายมาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานดังกล่าวตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 และเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งใหม่จากเดิม ศูนย์ประสานงานและบริการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปลี่ยนเป็น ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงนามโดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ