ขั้นตอนในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีในปัจจุบันของหน่วยงานมีขั้นตอนอะไรบ้าง

      มีขั้นตอนการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

     1. ทบทวนการดำเนินงานและการกำหนดเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน

     2. จัดทำประมาณการรายจ่ายประจำที่จำเป็นของหน่วยงาน

         – ค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากร

         – ค่าใช้จ่ายประจำของหน่วยงาน

     3. จัดทำรายละเอียดวงเงินคำของบประมาณของหน่วยงาน

        – งบบุคลากร

       – งบดำเนินงาน

      – งบลงทุน

     – งบเงินอุดหนุน

     – งบรายจ่ายอื่น

     4. จัดส่งเอกสารประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กับสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

แผนปฏิบัติราชการ และ แผนปฏิบัติการด้าน ต่างกันอย่างไร

   

       แผนปฏิบัติราชการ แบ่งออกเป็นแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และรายปี  เป็นแผนของหน่วยงานของรัฐตั้งแต่ระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามบทบัญญัติพระราชกฤษฎีกาวว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 ที่กําหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และรายปี โดยแผนปฏิบัติราชการจะเป็นแผนระดับที่ 3 หลัก ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่2 นโยบายรัฐบาล รวมทั้งแผนระดับที่3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน… ที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติทิ่ชัดเจนและเป็นรปูธรรม

      แผนปฏิบัติการด้าน เป็นแผนการพัฒนาเชิงประเด็น ที่ไม่ใช่การดําเนินการที่มีลักษณะเป็นภารกิจปกติ และมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 หน่วยงาน ตั้งแต่ระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป

 

ความเป็นมาของการจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร

   

         จากข้อสั่งการของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/ประธาน คปต. ในคราวประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถสื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจำวันได้ และต่อมาในการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เห็นควรให้มีการจัดตั้งศูนย์ภาษาให้แก่เด็กและประชาชนทั่วไป โดยควรเริ่มตั้งแต่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วงอายุ 4-7 ปี ให้สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร (นำร่อง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจำนวนกี่ศูนย์ ที่ไหนบ้าง

 

      จำนวน 184 ศูนย์ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จำนวน 92 ศูนย์ จังหวัดยะลา จำนวน 24 ศูนย์ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 19 ศูนย์ และจังหวัดสงขลา (4 อำเภอ) จำนวน 49 ศูนย์

 

นวัตกรรมคืออะไร

 

      แนวคิดใหม่ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ที่ต่อยอดและใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยอาศัยความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำไปสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น

 

พื้นที่นวัตกรรมในภาคใต้ชายแดนเน้นอะไรบ้าง

 

    1. จังหวัดปัตตานี นวัตกรรมการศึกษา พัฒนาคุณภาพ สู่พลเมืองอัจฉริยะปัตตานีอย่างยั่งยืน (หลักสูตร Pattani Heritage สู่การเป็น Smart People Smart City)
    2. จังหวัดยะลา การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่การพัฒนาทักษะอาชีพ ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
    3. จังหวัดนราธิวาส จัดการศึกษาบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่กลมกลืน ลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงการศึกษา เพื่อสังคมสันติสุข

 

ถ้าต้องการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพสามารถฝึกได้ที่ไหนได้บ้าง

 

     จะมีหลายหน่วยงานที่จัดกิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่ เช่น

      1. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและสตูล

      2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและสตูล

      3. วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและสตูล

      4. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานของแต่ละจังหวัด

     ทั้งนี้ จะต้องมีการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เพราะบางหน่วยงานจะมีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์

 

หลังจากยื่นเอกสารขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ จะได้รับทุนเมื่อไร

การดำเนินงานหลังจากรับเอกสารของผู้มีสิทธิขอรับทุนฯ มีขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับทุนฯ และจัดทำข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับทุนฯ
2. นำข้อมูลรายชื่อพร้อมเอกสารประกอบการขอรับทุนฯเข้าประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. นำข้อมูลรายชื่อพร้อมเอกสารประกอบการขอรับทุนฯเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. เสนอรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับทุนฯ ที่ผ่านการเห็นชอบจากการประชุมให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติรายชื่อ
5. โอนเงินทุนการศึกษาไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดโอนไปยังผู้มีสิทธิรับทุนต่อไป

ในการยื่นเอกสารขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯกรณีรายเดิม/รายใหม่ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

กรณีรายเดิม
1. หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน/นักศึกษา ทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ (แบบ ศ.3)
2. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
3. เอกสารผลการเรียนของปีที่ผ่านมา

   กฎ กติกา ในการใช้งานกระดานถาม – ตอบ ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต.)

        ศค.จชต. ขอความร่วมมือตามกฎและกติกาในการแสดงความคิดเห็น ตั้งคำถาม ให้มีความเป็นระเบียบ ซึ่งทำให้ได้รับคำตอบที่รวดเร็วกว่า และสามารถเป็นองค์ความรู้ที่สามารถจัดการประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาง ศค.จชต. มีกฎเกณฑ์การใช้งานดังต่อไปนี้

   กฎกติกา ในการร่วมแสดงความคิดเห็น / โพสข้อความทั่วไป

 1. ห้าม โพสต์ข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ และราชวงศ์
 2. ห้าม โพสข้อความหรือเนื้อหา โจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ศาสนา และ คำสอนของศาสนาใด ๆ ทุกศาสนา
 3. ห้าม เสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย คำด่า ข้อความลามกอนาจาร ข้อความที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีงาม
 4. ห้าม เสนอข้อความอันมีเจตนาก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร
 5. ห้าม เสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน ยั่วยุ ให้เกิดการทะเลาะวิวาท ความวุ่นวาย ความเกลียดชัง ความรุนแรงทางสังคม หรือ ข้อความที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสังคมใดๆ
 6. ห้าม เสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น e-mail address เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ และ ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 7. ห้ามโฆษณาขายสินค้า และบริการต่างๆในกระดานถาม-ตอบ ศค.จชต. 
 8. ห้าม โพสข้อความหรือเนื้อหา ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย และ ผิดศีลธรรม
 9. สมาชิกผู้ใดที่ละเมิดกฎ กติกา ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการระงับสิทธิ์การโพสต์ข้อความบนกระดานถาม-ตอบ

          อนึ่ง ข้อห้ามในกฎ กติกา ที่กล่าวไว้ข้างต้น ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะลบข้อความดังกล่าว (หรือลบทั้งกระทู้) ออกไปโดยอาจไม่แสดงเหตุผลให้ทราบล่วงหน้า รวมถึง ขอสงวนสิทธิ์ในการขยายผลในการดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อปกป้องสิทธิของสาธารณชน ตามสมควรแก่ความผิด

   คำแนะนำในการใช้งานกระดานถาม-ตอบ ศค.จชต. 

 1. ตรวจดูว่ามีกระทู้ที่มีเนื้อหาในทางเดียวกับที่กำลังจะตั้งกระทู้ เพื่อจะได้ไม่เป็นการซ้ำซ้อนกัน
 2. เปิดใจให้กว้าง ยินดีรับฟังและเคารพในเสรีภาพของการเสนอความคิดเห็นของผู้อื่น พึงตระหนักอยู่เสมอว่านี่เป็นเสมือนสังคมหนึ่งที่เปิดกว้างต่อสาธารณะ
 3. การเสนอความเห็นต่อกระทู้ใดๆ พึงระลึกเสมอว่า มีผู้อ่านที่แตกต่างกันทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิ และวุฒิภาวะ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังในการใช้ข้อความ เช่น ข้อความที่ส่อไปในทางอนาจาร หรือมีผลยั่วยุทางกามารมณ์ ข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งอาจนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง ข้อความที่มีเนื้อหาขัดต่อกฏหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม ข้อความที่พาดพิงบุคคลอื่นในทางหมิ่นประมาท เป็นต้น
 4. พึงตระหนักอยู่เสมอว่า การเสนอคำถามหรือความเห็นต่อสังคม ควรจะมีความรับผิดชอบต่อทุกข้อความที่ได้เสนอไป เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดบรรทัดฐานอันดีต่อสังคมอินเทอร์เน็ตสืบไป

สร้างขึ้นด้วย Padlet