Education Infographic Presentation Template 2023 (1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 3 ราย และปีการศึกษา 2565 จำนวน 123 ราย

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 3 ราย และปีการศึกษา 2565 จำนวน 123 ราย สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1B-C9_ygv2z8X3LUCvbq_l2v4Xo1TyeRU/view?usp=drive_link

Comments are closed.