ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษา ในจังหวัดชายแดนภ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์ (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น) สังกัดศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์ (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น) สังกัดศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บไซต์ https://ops.moe.go.th และเว็บไซต์ https://www.moe.go.th หรือ https://drive.google.com/drive/folders/1-5RVvxNYdaZgq6NL6Q8iSjDCN9-1avoe?usp=sharing  

สำนักอำนวยการ โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๖๑ โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๒๓

Comments are closed.