Education Infographic Presentation Template 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 4,228 ราย ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1L4SryWPc4qyyvJ8CiiTyxB2RCgKvQS7V?usp=share_link

Comments are closed.