ประกวดข้อมูลข่าวสาร

เชิญชวนหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2567

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เชิญชวนหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2567 โดยจัดส่งข้อมูลไปยังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 สามารถดาวน์โหลดเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และคำอธิบายเกณฑ์การประเมินเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1ejjuqUytzFGGKxfi7yJwbm3BkJ3c4SI4?usp=sharing

Comments are closed.