358136035_600834765567179_5611584381583046550_n

ศค.จชต. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร ระดับหมู่บ้าน/ตำบล

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ บุคลากร ศค.จชต. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร ระดับหมู่บ้าน/ตำบล ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร ระดับหมู่บ้าน/ตำบล ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา เพื่อรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงาน รวมทั้งสภาพปัญหาที่เป็นจริงใน 5 ด้าน (ด้านอาคารสถานที่/ด้านสื่อนวัตกรรม และวัสดุอุปกรณ์/ด้านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย/ด้านบริหารจัดการ/ด้านผู้รับบริการ) เพื่อนำข้อมูลมาประมวลผลและจัดลำดับความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนและบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร
ซึ่งการติดตามการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร ระดับหมู่บ้าน/ตำบล ในครั้งนี้มีคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร ระดับหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จาก ศธภ.7 ศธจ.ปัตตานี ศธจ.ยะลา ศธจ.นราธิวาส ศธจ.สงขลา สพป.ปน. 1 สพป.ปน. 2 สพป.ปน. 3 สพป.ยล. 2สพป.สข.3 สพป.นธ. 1 สพป.นธ. 2 สพป.นธ. 3 สช.จังหวัดปัตตานี สช.จังหวัดยะลา สช.จังหวัดนราธิวาส สช.จังหวัดสงขลาสกร.จังหวัดปัตตานี สกร.จังหวัดยะลา สกร.จังหวัดสงขลา อบจ.ปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี เทศบาลเมืองนราธิวาส กก.ตชด.43 กก.ตชด.44 ร่วมคณะฯ โดยได้ลงตรวจเยี่ยม ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร ระดับหมู่บ้าน/ตำบล จำนวน จำนวน 49 ศูนย์ ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา) ดังนี้
จังหวัดปัตตานี จำนวน 14 ศูนย์ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี อ.สายบุรี โรงเรียนน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ โรงเรียนบ้านเขาวัง โรงเรียน ตชด.พีระยานุเคราะห์ฯ 4 อ.มายอ โรงเรียนบ้านปล่องหอย อ.กะพ้อ โรงเรียนบ้านเขาตูม โรงเรียนอนุบาลแสงสันติปอซัน อ.ยะรัง โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ อ.หนองจิก โรงเรียนเทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร อ.เมือง โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลพิเทน อ.ทุ่งยางแดง ศูนย์การเรียนรู้ตำบลป่าไร่ อ.แม่ลาน โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง อ.สายบุรี และ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลตำบลไทรทอง อ.ไม้แก่น
จังหวัดยะลา จำนวน 7 ศูนย์ ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส โรงเรียนบ้านบาละ อ.กาบัง โรงเรียนศาสโนวาทวิทยา อ.ยะหา โรงเรียนรัศมีศาสน์อนุสรณ์ อ.บันนังสตา ห้องสมุดประชาชนอำเภอเบตง อ.เบตง ศูนย์การเรียนรู้ตำบลปะแต อ.ยะหา และศูนย์การเรียนรู้ตำบลคีรีเขต อ.ธารโต
จังหวัดนราธิวาส จำนวน 14 ศูนย์ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ.เมือง โรงเรียนบ้านบากง อ.รือเสาะ โรงเรียนบ้านไอร์แยง อ.ศรีสาคร โรงเรียนอิสลามบำรุง อ.สุไหงปาดี โรงเรียนบ้านซรายอ อ.สุไหงโกลก โรงเรียนนิคมพัฒนา ๗ อ.สุคีริน โรงเรียนเทพประทาน (บ้านเจ๊ะเด็ง) โรงเรียนอัชฌากีรีน อ.แว้ง โรงเรียนดาราวิทยา โรงเรียนบ้านกาลิซา โรงเรียนบ้านดุซงยอ โรงเรียนอนุบาลระแงะ อ.จะแนะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ อ.เจาะไอร้อง และโรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์ อ.ยี่งอ
จังหวัดสงขลา จำนวน 14 ศูนย์ ได้แก่ โรงเรียนบ้านคูศักดิสิทธิ์ โรงเรียนบ้านแค โรงเรียนบ้านเก่า โรงเรียนบ้านพรุหวา อ.นาทวี โรงเรียนบ้านตูหยง โรงเรียนบ้านเทพา โรงเรียนบ้านท่า โรงเรียนบ้านกระอาน โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าม่วง อ.เทพา โรงเรียนบ้านห้วยเต่า โรงเรียนบ้านสุโสะ โรงเรียนศาสน์มุสลิมวิทยา อ.สะบ้าย้อย และศูนย์การเรียนรู้ตำบลทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย

Comments are closed.