357721282_599512149032774_5630841778287073120_n

ศค.จชต.จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเยาวชนแกนนำพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเยาวชนแกนนำพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสุขชายแดนใต้ ภายใต้โครงการโรงเรียนเข้มแข็งชุมชนร่วมมือ เสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมสู่สันติสุขชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคใต้ชายแดน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
โดยมี นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมฯ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจ ได้เกิดการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข ฝึกทักษะการเป็นนักเรียนแกนนำ ร่วมกันออกแบบกิจกรรมส่งเสริมพหุวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชน ตลอดจนร่วมสร้างเครือข่ายแกนนำนักเรียนในพื้นที่ที่สามารถนำความรู้ไปบอกกล่าวเพื่อนนักเรียน คนในชุมชน เป็นเครือข่ายแกนนำที่มีคุณภาพส่งต่อความรู้ให้เยาวชนและสามารถ จัดกิจกรรมส่งเสริมพหุวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสุขชายแดนใต้ในพื้นที่ ได้ โดยในการจัดกิจกรรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสมาคมสร้างสรรค์เยาวชนชายแดนใต้ (กลุ่มสานฝัน) สนับสนุนทีมวิทยากร และได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดกิจกรรมจากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดียิ่ง และขอขอบคุณหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้ให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมโดยส่งครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 4 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จำนวน 16 โรงเรียน รวมจำนวนนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะทำงานที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 170 คน
ขอบคุณภาพถ่าย : กลุ่มสานฝัน สมาคมสร้างสรรค์เยาวชนชายแดนใต้

Comments are closed.