356415469_593112659672723_8568137838560137750_n

ศค.จชต.ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยจังหวัดปัตตานี และคณะอนุกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ 6/2566

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นางสาวชญาดา เก้าเอี้ยน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยจังหวัดปัตตานี และคณะอนุกรรมการรักษาความมั่นคงฯ ครั้งที่ 6/2566 เพื่อร่วมรับฟังการติดตามความก้าวหน้าของภารกิจสำคัญและสรุปผลการดำเนินงานของทุกส่วนราชการ พร้อมทั้งหารือข้อราชการงานสำคัญต่างๆ โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

Comments are closed.