355901974_591558666494789_1895583134742164610_n

ศค.จชต. ร่วมลงพื้นที่ประชุมติดตามความคืบหน้าของคณะทำงานบูรณาการและขับเคลื่อนงานสังคมพหุวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มอบหมายให้บุคลากร ศค.จชต. ร่วมลงพื้นที่ประชุมติดตามความคืบหน้าของคณะทำงานบูรณาการและขับเคลื่อนงานสังคมพหุวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 20 – 23 มิ.ย. 2566 ณ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้
1) วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีสะบารัง ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี และ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โดยมี พ.อ.กฤศณัฏฐ์ จันทร รอง ผบ.ฉก.ปัตตานี เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 100 คน
2) วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เข้าร่วมประชุม ณ ศาลาน้ำเงิน ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี และ ที่ทำการกำนันตำบลบ้านนอก ต.บ้านนอก อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี โดยมี พ.อ.กฤศณัฏฐ์ จันทร รอง ผบ.ฉก.ปัตตานี เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 100 คน
3) วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.ทุ่งคล้าอ.สายบุรี จ.ปัตตานี มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 60 คน
4) วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์การเรียนรู้อัลกรุอาน บ้านแม่ตีน๊ะ-ท่าแรด ม.1 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 60 คน
การลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานสังคมพหุวัฒนธรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจเรื่องฮูกุมปากัต (ธรรมนูญหมู่บ้าน) 9 ดี ซึ่งได้ผ่านการรับรองโดยการลงนามร่วมกันของโต๊ะครู โต๊ะอิหม่าม ผู้ทรงคุณวุฒิและคุณธรรมเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้หมู่บ้านนำร่องทั้ง 6 อำเภอในจังหวัดปัตตานี ได้นำไปใช้ในการจัดทำแผนชีวิตหมู่บ้าน เพื่อสร้างหมู่บ้านที่เข้มแข็งและสันติสุข สร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลาน อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งเพื่อร่วมกันจัดทำตารางโครงการ/กิจกรรม ตามฮูกุมปากัต (ธรรมนูญหมู่บ้าน 9 ดี) เพื่อเชื่อมโยงแผนพัฒนาหมู่บ้านกับแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับเป็นข้อมูลในการตรียมความพร้อมเพื่อนำไปร่วมสัมมนาฯในระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมบีพีสมิหลาบีช อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งจัดโดย กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ต่อไป

Comments are closed.