358698547_602530662064256_4822389623865956091_n

ศค.จชต.ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud meeting โดย นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายลิขสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย บุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า 2 ชั้น 1

Comments are closed.