355444498_588042683513054_8437218503819158752_n

ศค.จชต.อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมเพนดูล่า 3 โรงแรมปาร์คอินทาวน์ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ
ซึ่งการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา เพื่อให้บริการแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา โดยมี หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายรัชมงคล พลันสังเกตุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สนง.ศึกษาธิการภาค 7 และนายอำนาจ สุคนเขตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วยคณะ มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

Comments are closed.