352394201_580876377563018_4304117738397568867_n

ศค.จชต.จัดกิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยกระบวนการลูกเสือ

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยกระบวนการลูกเสือ ระหว่างวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยมี นายโสภาส โอพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ และนางสาวชญาดา เก้าเอี้ยน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายอารักษ์ ศุภสินธุ์ ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นผู้อำนวยการฝึก ร่วมกับสโมสรลูกเสือจังหวัดปัตตานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี 1 เขต 2 เขต 3 และ ยะลา เขต 1 สนับสนุนทีมวิทยากร
ซึ่งการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยกระบวนการลูกเสือในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถนำกระบวนการลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการปฏิบัติตนต่อผู้อื่น ปลูกฝังค่านิยมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับทักษะองค์ความรู้ตามกระบวนการลูกเสือ และมีการพัฒนาทักษะชีวิต การรู้จักสิทธิและหน้าที่ การสร้างจิตสาธารณะในรูปแบบกิจการลูกเสือ มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมให้เยาวชนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ เกิดการเรียนรู้คุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นอย่างรอบด้านในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข ต่อไป
ทั้งนี้ มีสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 23 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 20 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จำนวน 3 โรงเรียน รวมจำนวนนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะทำงานที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 335 คน และได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดกิจกรรมจากโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพ ที่ 148 อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

Comments are closed.