352515435_192836940011923_1692204845868521075_n

ศค.จชต.พัฒนาสื่อภาษาไทย เรื่องคำศัพท์พื้นฐานตามแนวคิด edutainment ตามบริบทท้องถิ่นของจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 3

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อภาษาไทย เรื่องคำศัพท์พื้นฐานตามแนวคิด edutainment ตามบริบทท้องถิ่นของจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยได้รับเกียรติจาก นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อพบปะ เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจ กับผู้เข้าร่วมประชุมฯ
ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ มีทักษะในการผลิตสื่อ สามารถออกแบบ และนำสื่อภาษาไทย เรื่องคำศัพท์พื้นฐานตามแนวคิด edutainment ไปใช้ในการจัดกิจกรรมของศูนย์ฯ ตามบริบทท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้คำศัพท์พื้นฐานภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้น การประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี , สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี และนราธิวาส , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1,2,3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1,2,3 และผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 90 คน
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.วชิระ ดวงใจดี , ผศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา และว่าที่ร้อยตรี ธวัชชัย ศรีเทพ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในครั้งนี้

Comments are closed.