352357786_1584385142052373_8474014907502498990_n

ศค.จชต.ประชุมรับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ แนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่ จชต.

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดประชุมรับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ แนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยได้รับเกียรติจาก พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมร่วมกับ นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายงานผลการประชุมระดมความเห็นแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่ จชต. เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566
ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เพื่อร่วมรับฟังสรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) แนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
มี 3 ประเด็น ประกอบด้วย

  1. เด็กและเยาวชนทุกคนต้องได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
  2. เด็กและเยาวชนทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา มีโอกาสศึกษาต่อ/มีอาชีพมีงานทำ
  3. การศึกษาเพื่อสร้างสังคมสันติสุขซึ่งถือว่าผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ จชต. ได้ร่วมกันสะท้อนในมุมมองและบทบาทที่แตกต่างกัน และที่สำคัญอย่างยิ่ง นั่นคือการร่วมรับฟังผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานทั้ง 2 ส่วน คือ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ /กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม / กระทรวงมหาดไทย / กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข/ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.) กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดน และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวม 66 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมฯ
    ทั้งนี้ ได้รับฟังผลในภาพรวมระดับกลุ่มจังหวัดโดยประธานกลุ่ม/ประธาน Cluster ของหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย ประธานกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ที่ 7 (Cluster 7) ประธานกลุ่มอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประธานกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
    ตามอัธยาศัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือหรือชื่อใหม่ คือ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ ประธานกลุ่มสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จชต. ผลการประชุมในวันนี้ ทาง ศค.จชต. ร่วมกับ ศอ.บต. จะรวบรวมเสนอให้กับหน่วยงานที่เข้าประชุมทุกหน่วยได้รับทราบและรายละเอียดต่อไป

Comments are closed.