352403594_794137912229570_5776555543435968180_n

ศค.จชต.ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่อง
จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2566
โดยมีผู้แทนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และบุคลากรศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า 2 ชั้น 1 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ ในปีการศึกษา 2565 จำนวน 135 ราย และปีการศึกษา 2564 จำนวน 3 ราย เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นชอบรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ ต่อไป

Comments are closed.