350821181_1744188392707004_8013276036185651614_n

ศค.จชต.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมพญาอินทิรา โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว จังหวัดปัตตานี โดยมี นางสาวนวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้ง บรรยายแนวทางการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
ซึ่งการประชุมในคร้งนี้ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน บูรณาการข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ศึกษาธิการภาค 7 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล เข้าร่วมประชุมและร่วมเสนอแนะในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาฯ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายรัชมงคล พลันสังเกตุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ศึกษาธิการภาค 7 มาเป็นวิทยากรในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศฯ ในครั้งนี้

Comments are closed.