350939506_806907914117652_4579304908638905984_n

ศค.จชต.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อภาษาไทย เรื่องคำศัพท์พื้นฐานตามแนวคิด edutainment ตามบริบทท้องถิ่นของจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 2

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อภาษาไทย เรื่องคำศัพท์พื้นฐานตามแนวคิด edutainment ตามบริบทท้องถิ่นของจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
โดยมี นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ มีทักษะในการผลิตสื่อ สามารถออกแบบ และนำสื่อภาษาไทย เรื่องคำศัพท์พื้นฐานตามแนวคิด edutainment ไปใช้ในการจัดกิจกรรมของศูนย์ฯ ตามบริบทท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้คำศัพท์พื้นฐานภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้น การประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี , สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา และสงขลา , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1,2,3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 และผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 70 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วชิระ ดวงใจดี , ผศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา และว่าที่ร้อยตรี ธวัชชัย ศรีเทพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในครั้งนี้

Comments are closed.