349802996_601021725135386_2277320727435767828_n

ศค.จชต.ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิงบุศรินทร์ ปิริยะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และ นายนิทัศน์ นิมะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องจะบังติกอ โรงแรมซีเอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีนางโซรยา จามจุรี ประธานคณะกรรมการศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศป. ดส. เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้มีการหารือประเด็นที่สำคัญ เพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กและสตรี ดังนี้

 1. ความก้าวหน้าประเด็นการตรวจ DNA ในเด็กและผู้หญิง
 2. สรุปผลการดำเนินโครงการผู้หญิงกับโควิดในชุมชน ที่ได้รับงบประมาณ UN Women
 3. ผลการพิจารณาคัดเลือก สตรีดีเด่น หน่วยงานองค์กรดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2566
 4. กรมกิจการเด็กและเยาวชน แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการคุ้มครองเด็กจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยแต่งตั้งผู้แทน ศป.ดส. ร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานกับ ศป.ดส. และภาคประชาสังคมในพื้นที่
 5. กพต. มีมติเห็นชอบ ร่างแผนส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี และกลุ่มเปราะบางเพื่อแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
 6. การขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศและภาคประชาสังคม
 7. การขับเคลื่อนและการผลักดันประเด็นเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า
 8. ผลการดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติงานการส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับหมู่บ้านเพื่อเป็นเครือข่ายในการดูแลเด็กและสตรีกลุ่มเปราะบาง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย
 9. การดำเนินงานผู้หญิงกับภัยพิบัติ ความเสมอภาคระหว่างเพศ
 10. กลไกการทำงานประสานส่งต่อเคสที่เกี่ยวกับเด็กและที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วน ระหว่างภาครัฐ และ ภาคประชาสังคม
 11. ประเด็นความก้าวหน้าของการประกาศใช้ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565
 12. นโยบายของพรรคการเมืองต่างๆ ที่สนับสนุน และสร้างประโยชน์แก่เด็ก สตรี ใน จชต. โดยเฉพาะประเด็น เงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า

Comments are closed.