349343815_1704010786721993_1843893740815496663_n

ศค.จชต. เข้าร่วมการสัมมนาทบทวนติดตามและประเมินผลการบูรณาการแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ฟื้นฟูสังคมพหุวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566

นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้บุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมการสัมมนาทบทวนติดตามและประเมินผลการบูรณาการแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ฟื้นฟูสังคมพหุวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 โดยมีนายเสรี ศรีหะไตร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ โรงแรม บีพีสมิหลา บีช สงขลา ซึ่งการจัดสัมมนาฯ มีวัตถุประสงค์
(1.1) เพื่อจัดทำฮูกุมปากัต (ธรรมนูญหมู่บ้าน 9 ดี) โดยผู้นำศาสนาวินิจฉัยและมีมติ (ร่าง) ฮูกุมปากัต (ธรรมนูญหมู่บ้าน 9 ดี) เพื่อเป็นเครื่องมือให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนชีวิตหมู่บ้าน เพื่อเป็นพันธสัญญาให้ทุกคนถือปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต ให้หมู่บ้านมีสันติสุขอย่างมั่นคงยั่งยืน
(1.2) นำเครื่องมือ S-SA Model Prototype กระบวนการวิเคราะห์ภาพกระจกเงาสะท้อนความเข้มแข็ง โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้านนำมาใช้เป็นเครื่องมือจัดทำแบบวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญความสำเร็จ และกิจกรรมสำคัญของภาพแห่งความหวังแห่งสันติสุข
(1.3) เพื่อให้หมู่บ้านจัดทำแผนชีวิตหมู่บ้าน การนำฮูกุมปากัต (ธรรมนูญหมู่บ้าน 9 ดี) มาวิเคราะห์ภาพความจริงตามบริบทของชุมชน หมู่บ้าน เพื่อจัดทำเป็นแผนชีวิตหมู่บ้านพึ่งตนเองสู่การปฏิบัติจริง
(1.4) เพื่อให้หน่วยสนับสนุน (หน่วยที่เกี่ยวข้อง) ได้เข้ามามีส่วนร่วมและกำหนดแนวทางในการเสริมแรงให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดทำแผนชีวิตหมู่บ้านพึ่งตนเอง โดยการนำฮูกุมปากัต (ธรรมนูญหมู่บ้าน 9 ดี) ใช้เป็นกรอบในการจัดทำ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

Comments are closed.