348997078_2040158246343408_302142857810249393_n

ศค.จชต.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อภาษาไทย เรื่องคำศัพท์พื้นฐานตามแนวคิด edutainment ตามบริบทท้องถิ่นของจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 1

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อภาษาไทย เรื่องคำศัพท์พื้นฐานตามแนวคิด edutainment ตามบริบทท้องถิ่นของจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ
การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ มีทักษะในการผลิตสื่อ สามารถออกแบบ และนำสื่อภาษาไทย เรื่องคำศัพท์พื้นฐานตามแนวคิด edutainment ไปใช้ในการจัดกิจกรรมของศูนย์ฯ ตามบริบทท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้คำศัพท์พื้นฐานภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้น การประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี , สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา , สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา , สำนักงานส่งเสริมเรียนการรู้จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา , องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี , เทศบาลเมืองปัตตานี เทศบาลเมืองตะลุบันและเทศบาลเมืองนราธิวาส , กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 และ 44 , ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 80 คน
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วชิระ ดวงใจดี , ผศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา และว่าที่ร้อยตรี ธวัชชัย ศรีเทพ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในครั้งนี้

Comments are closed.