347266317_1259379021630205_3896457758017395775_n

ศค.จชต.ประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์เล่มวรรณกรรมชุมชนเพื่อส่งเสริมการอ่าน

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์เล่มวรรณกรรมชุมชนเพื่อส่งเสริมการอ่าน ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเซาท์เทอร์น แอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเเปิดการประชุมฯ และนางปิยธิดา สุวรรณอังกูร นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารที่ยกระดับให้เป็นศูนย์ตัวอย่างในการสร้างการรับรู้ จำนวน 11 ศูนย์ ร่วมกันวิพากษ์เล่มวรรณกรรมชุมชน โดยจัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการส่งเสริมการอ่าน เนื่องจากเป็นสื่อที่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึง และเข้าใจได้ง่าย สอดคล้องกับบริบทชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นสื่อสร้างการรับรู้ บอกเล่าความเป็นมา วัฒนธรรม ประเพณีของคนในท้องถิ่น ที่สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ ผ่านการบอกเล่าเรื่องราวจากคนในชุมชน ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม สร้างความสามัคคี สร้างความรักถิ่นและหวงแหนมาตุภูมิ และได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ประกอบด้วย
สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3, ยะลา เขต 3, นราธิวาส เขต 2 และสงขลา เขต 3 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี และนราธิวาส สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่และศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร ที่ยกระดับให้เป็นศูนย์ตัวอย่างในการสร้างการรับรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 11 ศูนย์
ทั้งนี้ ได้รับเกียติจาก วิทยากร จาก ศึกษาธิการภาค 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ สพม.นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3 สพป.ปัตตานี เขต 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา โรงเรียนบ้านสายชล และเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ มาร่วมให้ความรู้ คำแนะนำ ในการวิพากษ์เล่มวรรณกรรมชุมชนฯ ในครั้งนี้

Comments are closed.