347622470_1184053452377032_6242398468117606869_n

ศค.จชต.ร่วมประชุมหารือ พิจารณาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนนำร่อง เพื่อเป็นต้นแบบความเป็นเลิศทางวิชาการ ในพื้นที่ จชต.

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ บุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมประชุมหารือ พิจารณาละเอียดแนวทางการพัฒนาโรงเรียนนำร่อง เพื่อเป็นต้นแบบความเป็นเลิศทางวิชาการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านโปรแกรม Zoom meeting จัดโดย สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยมี นายสราวุธ เดชมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุมหารือฯ เพื่อร่วมพิจารณารายละเอียดโครงการพัฒนาโรงเรียนนำร่องเพื่อเป็นต้นแบบความเป็นเลิศทางวิชาการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 ชั้น 1 ศูนนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

Comments are closed.