347628384_1223934188236600_1573990694209163019_n

ศค.จชต.อบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 ชั้น 1 ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมฯ และนายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้กล่าวรายงาน
ซึ่งมีศึกษาธิการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานทุนการศึกษาฯ และรับฟังการใช้งานระบบฐานข้อมูลทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก วิทยากร 3 ท่านประกอบด้วย นายวิศนุพงศ์ ถ้ำทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอลงกรณ์ จอมขันเงิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเวียงเจดีย์ จังหวัดลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และ นายปรัชญา ก๋าอิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่
ทั้งนี้ การยื่นขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะดำเนินการขอรับทุนผ่านระบบ และผู้ขอรับทุน สามารถยื่นขอรับทุนได้ที่สถานศึกษา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตามที่ตั้งของสถานศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป

Comments are closed.