347553691_209299211879116_6224067233601933646_n

ศค.จชต. ร่วมประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจการทบทวนกรอบอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่งของ ศค.จชต.

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจการทบทวนกรอบอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่งของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสะอาด พิมพ์สวสัดื์ ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายยศพล เวณุโกเศศ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย นายธัชกร วงศ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สป.ศธ. เข้าร่วมประชุมชี้แจงในการวิเคราะห์ภารกิจงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบฯ และนายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้ปฏิบัติงาน ของ ศค.จชต. จำนวน 17 คน เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติราชการในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา มีเอกภาพ ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติราชการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ และบูรณาการการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสมภพ อุณหชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมชี้แจง และให้คำแนะนำในการประชุมดังกล่าว

Comments are closed.