347444636_626098339566357_6011439884773915521_n

ศค.จชต.ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีน และการเชื่อมโยงเนื้อหากับหลักสูตรอิสลามศึกษาทุกระดับ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ บุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนและการเชื่อมโยงเนื้อหากับหลักสูตรอิสลามศึกษาทุกระดับ โครงการส่งเสริมการนําหลักการทางศาสนาอิสลามที่ถูกต้องไปใช้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเฟรนด์ลีเทล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดโดย ศึกษาธิการภาค 7

Comments are closed.