346848775_1467549853987692_4788195030059669577_n

ศค.จชต.ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการสัมมนาทบทวนติดตามและประเมินผลการบูรณาการแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรฺ์ชาติ (ฟื้นฟูสังคมพหุวัฒนธรรม)

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้บุคลากร เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการสัมมนาทบทวนติดตามและประเมินผลการบูรณาการแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรฺ์ชาติ (ฟื้นฟูสังคมพหุวัฒนธรรม) ณ ห้องประชุม 4 กอ.รมน.ภาค 4 สน. โดยมี พ.อ. ชาติชาย เกื้อกิจ ผอ.สยศ.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ประธานการประชุม สขว.ฯ, สนผ.ฯ, สมศ.ฯ, ศสว. ฉก.สันติสุข, ฉก.ปัตตานี, ศอ.บต.สน., ศค.จชต.และ ศปชส.กอ.รมน.ภาค 4 สน. เข้าร่วมประชุม

Comments are closed.