346275692_192796373694558_6888383103674418323_n

ศค.จชต.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณา (ร่าง) แผนบูรณาการความร่วมมือด้านภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณา (ร่าง) แผนบูรณาการความร่วมมือด้านภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566 โดยมี นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อวางแนวทางการดำเนินงานสำหรับกำหนดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร กำหนดกรอบงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป และใช้เป็นแนวทางสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารให้กับหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพิจารณา (ร่าง) แผนบูรณาการความร่วมมือด้านภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) สู่การปฏิบัติ รวมทั้งทิศทางการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือด้านภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา โดยมีบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 7, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา, สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด, องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี เทศบาลเมืองตะลุบัน เทศบาลเมืองนราธิวาส และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 และ 44 เข้าร่วมประชุมฯ จำนวนทั้งสิ้น 60 คน

Comments are closed.