344381250_732918335296863_7615119503190541475_n

ศค.จชต.ส่งเสริมพหุวัฒนธรรมศึกษา ผ่านสื่อสร้างสรรค์หนังสั้น “ประวัติศาสตร์บ้านฉัน”

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมส่งเสริมพหุวัฒนธรรมศึกษา ผ่านสื่อสร้างสรรค์หนังสั้น “ประวัติศาสตร์บ้านฉัน” ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตาน โดยมี นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมส่งเสริมพหุวัฒนธรรมศึกษาผ่านสื่อสร้างสรรค์ หนังสั้น”ประวัติศาสตร์บ้านฉัน” เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะตอบโจทย์ในเรื่องการแลกเปลี่ยนอัตลักษณ์และวัฒนธรรมร่วมอย่างสร้างสรรรค์

โดยสะท้อนผ่านสื่อหนังสั้น”ประวัติศาสตร์บ้านฉัน” โดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความแตกต่างหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ ศาสนาอัตลักษณ์ และวัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันของประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใช้ จึงต้องการให้กลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตนเองและวิถีชีวิตความเป็นอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ฯ ได้มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านกระบวนการฝึกอบรมการผลิตหนังสั้นจากวิทยากรผู้ที่ มีความเชี่ยวชาญ เพื่อผลิตเป็นหนังสั้นที่สมบูรณ์นำเสนอสู่ชุมชนและสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบและเข้าใจในบริบทของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ มีนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ 50 ชุมชนเป้าหมาย ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับเกียรติจาก นายวาริน นาราวิทย์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และนายฮัสรี นิฮะ และคณะ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและจัดทำสื่อสร้างสรรค์ รวมทั้งความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนกิจกรรม ประกอบด้วย หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ชุดครูทักษิณสัมพันธ์ (ทสพ.) และชุดควบคุมที่ 951 มาร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้

Comments are closed.