344541986_197854122688782_8494850134107934063_n

ศค.จชต.ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติฯ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นางสาวขวัญชาติ ชูแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย บุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ (เชื่อมโยงแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกับแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ 2568) ระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี พล.ต.ไพศาล หนูสังข์ รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. เป็นประธานในที่ประชุม วัตถุประสงค์ในการประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในเรื่องเป้าหมาย ตัวชี้วัด เครื่องมือ/กลไก กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ตำบลและแนวทาง 8 แผนงานให้กับ ปลัดจังหวัด สำนักงานจังหวัด และศปก.อำเภอรับทราบ เพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรมโดยใช้เป้าหมาย ตัวชี้วัด ของแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

Comments are closed.