344371691_553445706855174_5922856733441991704_n

ศค.จชต. ติดตามและประสานการช่วยเหลือทายาทครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้บุคลากร ศค.จชต. ลงพื้นที่ติดตามและประสานการช่วยเหลือทายาทครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่ 5 จังหวัด (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล) ระหว่างวันที่ 3 – 29 เมษายน 2566 โดยมี ผู้แทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาในพื้นที่ฯ ร่วมลงพื้นที่ดังกล่าว หลังจากได้รับเงินเยียวยาจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 จำนวน 33 ราย

ทั้งนี้ นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต.) ได้ส่งความห่วงใยและกำลังใจถึงทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ ซึ่งเป็นบทบาท และภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้มอบหมายให้ ศค.จชต. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและบูรณาการการช่วยเหลือบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดชายแดนภาคใต้

จากการลงพื้นที่โดยรวมผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยาทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาระบบและรูปแบบการทำงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นต่อไป

Comments are closed.