343643787_904295230876207_1648644312435202815_n

ศค.จชต. เปิดโลกทัศน์แลกเปลี่ยนอย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างอัตลักษณ์และวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขฯ

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์แลกเปลี่ยนอย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างอัตลักษณ์และวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ภายใต้โครงการโรงเรียนเข้มแข็งชุมชนร่วมมือ เสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมสู่สันติสุขชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 26 – 28 เมษายน 2566 ณ แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง และสตูล เพื่อให้กลุ่มเยาวชน นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เกิดการสร้างกระบวนการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้รับประสบการณ์ตรงจากการทัศนศึกษาเรียนรู้ชุมชนพหุวัฒนธรรม การลงพื้นที่ไปยังศูนย์การเรียนรู้พหุวัฒนธรรมในชุมชนต่างๆ อาทิ ชุมชนบ้านเหนือ จังหวัดสงขลา ชุมชนบ้านพูด จังหวัดพัทลุง ศูนย์ศิลปะวิถี จังหวัดตรัง และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดสตูล เป็นต้น ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ผ่านการแลกเปลี่ยนมุมมองและการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ร่วมกิจกรรมร่วมกับผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในชุมชนตามบริบทของพื้นที่ ได้เกิดการเรียนรู้และทำความเข้าใจชุมชนเชิงพหุวัฒนธรรมที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ระหว่างวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพุทธและวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยมุสลิม รวมทั้งผู้นับถือศาสนาอื่นๆ ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ทำให้เยาวชนได้เกิดการยอมรับและตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลายทางพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมทักษะการดำเนินชีวิต แลกเปลี่ยนอัตลักษณ์และวัฒนธรรมร่วมอย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างภาวะผู้นำพัฒนาเครือข่ายเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสามารถนำองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้รับไปขยายผลต่อในสถานศึกษา ชุมชนและบุคคลใกล้ชิดต่อไป โดยในการจัดกิจกรรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อาทิ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้ให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมโดยส่งนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒๓ โรงเรียน รวมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรรมทั้งสิ้นจำนวน 155 คน

Comments are closed.