341615198_102350549509712_4110168565367103722_n

ศค.จชต.ร่วมประชุมคณะทำงาน จัดทำแผนปฏิบัติการเรื่องการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมฯ

วันที่ 20 เมษายน 2566 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นางสาวชญาดา เก้าเอี้ยน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย บุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน จัดทำแผนปฏิบัติการเรื่องการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting โดยมี พลตรี ธานินทร์ ชัยวีรกุล ที่ปรึกษาสำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

Comments are closed.