342034698_755655386104656_3258012157111351007_n

ศค.จชต.ร่วมประชุมเพื่อศึกษาความพร้อมและเตรียมการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์หลักสูตรเข้มข้นและการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 18 เมษายน 2566 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมประชุมเพื่อศึกษาความพร้อมและเตรียมการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์หลักสูตรเข้มข้นและการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Online Meeting ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 2 ชั้น 1 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งการประชุมในวันนี้เพื่อศึกษาความพร้อมการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเด็นการพิจารณาแนวทางการดำเนินการรองรับโครงสร้างพื้นฐานเรื่องการก่อสร้างสะพาน โดยมีผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมประชุมดังนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการสำนักนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา คุณสมนึก มณีโชติ บริษัทปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขาและสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาปัตตานี

Comments are closed.