340655442_1608432149630605_7588595706823756568_n

ศค.จชต. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนต้นแบบ ด้านการเกษตรฯ “ครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้าน”

วันที่ 12 เมษายน 2566 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นางสาวชญาดา เก้าเอี้ยน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยบุคลากรฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนต้นแบบ ด้านการเกษตร โครงการสนองแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้าน” ณ ห้องประชุม 303 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศอ.บต. เป็นประธาน

Comments are closed.