341154577_754557249714973_8845834734586568194_n

ศค.จชต.ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 11 เมษายน 2566 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย นายลิขสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์ ผอ.กลุ่มสนับสนุนฯ และเจ้าหน้าที่งานทุนการศึกษาและเยียวยา ศค.จชต. ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 กระทรวงศึกษาธิการ และผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings โดย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลายภาคส่วน ได้แก่ ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้แทนส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการทุกสังกัด ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้เสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริหารทุนฯ พิจารณาจำนวนทั้งสิ้น 376 ราย

Comments are closed.