340968506_172619862334428_6257043097722936352_n

ศค.จชต.ร่วมพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 40

วันที่ 10 เมษายน 2566 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 40 โดยมีพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการอํานวยการ โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สโมสร กองทัพบก กรุงเทพฯ โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ดําเนินการจัดกิจกรรม รุ่นที่ 40 ระหว่างวันที่ 4 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2566 มีเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 320 คน กล่าวคือ เยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม จํานวน 267 คน เยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธ จํานวน 51 คน และเยาวชนที่นับ ถือศาสนาคริสต์ จํานวน 2 คน โดยมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ทักษะอาชีพ และการพํานัก กับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง เยาวชนเมื่อผ่านโครงการฯได้พัฒนาทัศนคติแนวคิดสู่การพัฒนาตนเองและครอบครัวเพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนาสาธารณประโยชน์นอกจากนั้นเครือข่ายเยาวชนได้รวมตัวกันเป็นสมาคมเยาวชน “สานใจไทย สู่ใจใต้” และชมรม เยาวชน “สานใจไทย สู่ใจใต้” 5 จังหวัด โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความสงบร่มเย็นสมานฉันท์

Comments are closed.