338904912_200460419354768_2543016268362500191_n

ศค.จชต.ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายลิขสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุมฯ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings โดยมี เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณากลั่นกรองการช่วยเหลือเยียวยาครูฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวาทิต มีสนุ่น ประธานอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาในการประชุมในครั้งนี้
ซึ่งในที่ประชุมพิจารณากลั่นกรองข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 16 ราย เพื่อเป็นข้อมูลในการนำเสนอให้แก่คณะกรรมการอนุกรรมการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พิจารณาเห็นชอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา ต่อไป

Comments are closed.