424868980_717881083862546_3890664518895923112_n

ศค.จชต. ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองข้อมูลครูและบุคลากรทางศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองข้อมูลครูและบุคลากรทางศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Metting ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีรองผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปัตตานี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อมูลครูและบุคลากรทางศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พิจารณาอนุมัติช่วยเหลือเยียวยาต่อไป

Comments are closed.