395151139_663394645977857_9182181258876155076_n

ศค.จชต.ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 5/2566 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings
โดยมี นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุม
ทั้งนี้ มีผู้แทนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เข้าร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษา และผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
โดยที่ประชุมพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ ในปีการศึกษา 2565 จำนวน 5 ราย และปีการศึกษา 2566 จำนวน 1,339 ราย เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นชอบรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ ต่อไป

Comments are closed.