ประชาสัมพันธ์ ผู้มีคุณูปการต่อการศึกาาของชาติ ปี 67

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2567

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2567 โดยหน่วยงานทางการศึกษา หรือมูลนิธิ หรือสมาคม หรือองค์การมหาชนที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับการศึกษามีสิทธิเสนอชื่อบุคคลและนิติบุคคล หน่วยงานละไม่เกิน 3 ราย เพื่อเข้ารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2567 สามารถจัดส่งข้อมูลประวัติและผลงานของบุคคลหรือนิติบุคคล ไปยัง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Pichayut@ksp.or.th ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/10uafg4E47qpDomcf2xMVSfGIrIZH-rOK?usp=sharing

Comments are closed.