Education Infographic Presentation Template 2023 (3)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ราย ปีการศึกษา 2565 จำนวน 9 ราย และปีการศึกษา 2566 จำนวน 612 ราย สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1fe6jCegsOoFGYbEKZZAH5P-CRflo0sJ1?usp=sharing 

Comments are closed.