338347995_1212422029643925_475982046330071429_n

ศค.จชต.ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศฯ

วันที่ 30 มีนาคม 2566 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายธนาวุฒิ  ตรงนิตย์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย ติดตาม และประเมินผลการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย นางสาวขวัญชาติ  ชูแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ บุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติการศึกษา ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เพื่อให้ข้อมูลต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมธิการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมี พลเอก ประสาท สุขเกษตร ประธานคณะอนุกรรมาธิการการศึกษา เป็นประธานการประชุมฯ

โดย ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้นำเสนอการบริหารการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2566 – 2570 ณ ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

Comments are closed.