25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบูธนิทรรศการ กิจกรรมที่ 2 พิธีลงนามความร่วมมือระดับหน่วยงาน (MOU) และระดับสถานศึกษา (MOA) ขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ จชต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม กิจกรรมที่ 3 ประชุมพิจารณากลั่นกรอง (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2566 – 2570 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการยอมรับและตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา อัตลักษณ์และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ กิจกรรมที่ 2 นำเสนอนักเรียน นักศึกษาต้นแบบด้านทักษะอาชีพในชุมชนของวิทยาลัยขนาดเล็ก สาขาที่ตลาดแรงงานต้องการในชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง