439928149_768348425482478_1441426688994891663_n

ศค.จชต.ประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐฯ เรื่องปัญหาด้านการศึกษาและการแสดงออกทางอัตลักษณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 28 เมษายน 2567 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย บุคลการ ศค.จชต. ประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูประเทศสภาผู้แทนราษฎร เรื่องปัญหาด้านการศึกษาและการแสดงออกทางอัตลักษณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
โดยมี นายรังสิมันต์ โรม ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศ และนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในที่ประชุมฯ เพื่อให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง รวมถึงการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การศึกษา และการจัดการเรียนการสอนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

440096496_766686608981993_8636265332225301355_n

ศค.จชต.วิจัยประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 26 เมษายน 2567 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อกำหนดความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ ประเด็นการวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (A COMPLETE NEEDS ASSESSMENT RESEARCH FOR ENHANCE EDUCATION DEVELOPMENT IN SOUTHERN BORDER PROVINCES) ดำเนินการโดยกลุ่มวิจัย ติดตาม และประเมินผลการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
การประชุมในครั้งนี้ เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้เทคนิคกลุ่มสนทนา (focus group technique) เพื่อให้ได้ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยมี ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนเชิงพื้นที่ จากหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมการประชุม จำนวน 13 คน ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 ชั้น 1 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

439942181_766565968994057_5297647540523681979_n

ศค.จชต.ร่วมโครงการนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ระยะที่ 2 (Open House 2024)

วันที่ 25 เมษายน 2567 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นางสาวชญาดา เก้าเอี้ยน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมโครงการนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ระยะที่ 2 (Open House 2024) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมจังหวัดตามแนวคิด Smart City, Smart People บนพื้นฐานแนวคิด SMART+I โดยมี นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องน้ำพราวบอลรูม โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี
โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมมือกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา ร่วมกันขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษา โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รวม 32 โรงเรียน เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งสี่เขตพื้นที่จำนวน 19 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จำนวน 11 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีจำนวน 2 โรงเรียน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดตามแนวคิด Smart City, Smart People บนพื้นฐานแนวคิด SMART+I ถือเป็นกลไกหนึ่งที่ถูกบรรจุอยู่ในแผนการดำเนินการโครงการนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ระยะที่ 2 เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลลัพธ์การดำเนินงานด้านนวัตกรรมการบริหาร เป็นพื้นที่ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนครู นักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาและภาคีเครือข่าย ที่ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดปัตตานีทั้ง 32 โรงเรียน อันจะช่วยหนุนเสริมให้เกิดการต่อยอดในเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการขยายเครือข่ายการนำนวัตกรรมไปใช้ในเชิงพัฒนา ตลอดจนสามารถสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือในระดับที่สูงขึ้นต่อไป การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ การกำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการถือเป็นบทบาทหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญ ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ ได้มีกิจกรรมการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมทางการศึกษาของสถานศึกษา กลไกการพัฒนานวัตกรรมการบริหาร ดังเช่นแนวคิด OKRs กลไกการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ หรือกรอบหลักสูตร Pattani Heritage เหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วยขับเคลื่อน ส่งเสริม และสนับสนุนกระบวนการบริหารและการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

440024903_766545218996132_4093585653749829246_n

ศค.จชต. ร่วมกิจกรรม พบปะยามเช้า ประจำเดือน เมษายน 2567 จัดโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 26 เมษายน 2567 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นางสาวนภัสนันท์ ทรัพย์เจริญ รอง ผอ.ศค.จชต. เข้าร่วมกิจกรรม พบปะยามเช้า ประจำเดือน เมษายน 2567 โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพ โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ปัตตานี ถนนมะกรูด ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

439953087_766087202375267_4402725221812710958_n

ศค.จชต.ร่วมเปิดกิจกรรม “ภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)” รุ่นที่ 2

วันที่ 25 เมษายน 2567 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายศุภวิชญ์ ธรรมรัตน์ รอง ผอ.ศค.จชต. เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) หลักสูตร “ภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)” รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดซ์ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีเปิด และนายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) พัฒนาผู้สอนตาดีกาให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ภาษาในการอ่าน เขียน ตลอดจนใช้ในจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน/เทคนิคในเรื่องภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายผู้สอนตาดีกาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สอนตาดีกาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

440119481_765491795768141_3618058043849515132_n

ศค.จชต.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ศค.จชต. พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

วันที่ 24 เมษายน 2567 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ศค.จชต. ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2567 ณ ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมี บุคลากร ศค.จชต. และ บุคลากร จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมฯ
กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น เพื่อการพัฒนาทักษะ ด้านดิจิทัล พัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และเสริมสร้างทักษะให้มีความรู้ที่จะนำมาใช้ประกอบการพัฒนาบุคลากร สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษา
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีคุณภาพให้สอดคล้องกับภารกิจกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี นายทองคำ มากมี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนารีนุกูล สพม.อุบลราขธานี อำนาจเจริญ
นายธิติ ทรงสมบูรณ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสามัคคีบัวขาว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 และดร.สรายุทธ วรเวก ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มาร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้

ประกาศรายชื่อทุนเยียวยา ครั้งที่ 17

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา และจำนวนเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิต อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 17

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา และจำนวนเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิต อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 17 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://drive.google.com/file/d/148Tx4ktkMehNOrcJGu-K0bn-F4T8Svss/view?usp=sharing

440096813_764705125846808_5766627668345296048_n

ศค.จชต.ร่วมกิจกรรม“สลามัตปาฆี สานพลังการศึกษาตานี”

วันที่ 23 เมษายน 2567 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรม“สลามัตปาฆี สานพลังการศึกษาตานี” ครั้งที่ 3/2567 โดยมี นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ
ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งประสานความร่วมมือของผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่ง
จัดโดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมกีรติกามาร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ขอขอบคุณภาพจาก เครือข่ายประชาสัมพันธ์ จชต.

1_0

ศค.จชต.ร่วมรับฟังแถลงผลการสัมมนาฯ และปฐมนิเทศ ผู้บังคับหน่วย ระดับผู้บังคับกองร้อย และผู้บังคับหมวดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 22 เมษายน 2567 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.สว่างพงษ์ สมมาตร นักวิชาการพัสดุชำนาญการ บุคลากรกำลังพลจากศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมรับฟังแถลงผลการสัมมนาฯ และปฐมนิเทศ ผู้บังคับหน่วย ระดับผู้บังคับกองร้อย และผู้บังคับหมวดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ทอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศฯได้รับทราบนโยบายของผู้บังคับบัญชาและแนวทางสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบาย ขอบเขตแนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งยุทธศาสตร์ และยุทธวีธีของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ จชต. นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์สำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพ และมีผู้แทนหน่วยในพื้นที่, ผู้แทนสำนักอำนวยการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เข้าร่วมพิธีฯ และผู้เข้ารับการปฐมนิเทศฯ ประกอบด้วย ผู้บังคับกองร้อยและผู้บังคับหมวดในพื้นที่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา
โอกาสนี้ ประธานในพิธีกล่าวว่า ตามที่ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 มีเจตนารมณ์สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา มุ่งแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการบูรณาการกำลังทุกภาคส่วน ในการทำพื้นที่ให้ปลอดภัยปราศจากเงื่อนไขความรุนแรง ลดปัญหายาเสพติด และภัยความมั่นคงอื่น ๆ รวมถึงยึดมั่นหลักการและแนวทางสันติวิธี ในการแก้ไขปัญหา และสร้างความเข้าใจกับองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง ยังให้ความสำคัญกับการสร้างพื้นที่ร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ เพื่อทำให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

info PR (2)

ศค.จชต.จัดกิจกรรมสองเท้าก้าวเดินเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตำนานเล่าขานความเป็นมาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 22 เมษายน 2567 นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสองเท้าก้าวเดินเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตำนานเล่าขานความเป็นมาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2567
โดยกิจกรรมดังกล่าว ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนเข้มแข็ง ชุมชนร่วมมือ เสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมสู่สันติสุขชายแดนภาคใต้ มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการยอมรับและตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมบูรณาการความรู้ ความเข้าใจสู่สถานศึกษาส่งเสริมทักษะการดำเนินชีวิต แลกเปลี่ยนอัตลักษณ์และวัฒนธรรมร่วมอย่างสร้างสรรรค์ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำพัฒนาเครือข่ายเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกิจกรรมสองเท้าก้าวเดินเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตำนานเล่าขานความเป็นมาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะตอบโจทย์ในการพัฒนาความรู้ให้แก่ ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน รับรู้ เข้าใจและมีทักษะการดำเนินชีวิตบนความแตกต่างและหลากหลายทางวัฒนธรรม ณ แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดยะลา แหล่งเรียนรู้ ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดยะลา ณ วัดคูหาภิมุข (วัดหน้าถ้ำ) ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมืองโบราณยะรัง จังหวัดปัตตานี ศึกษาศิลปวัฒนธรรมยุคนครรัฐปัตตานี มัสยิดกรือเซะ สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และวัดบ้านดี (ปินตูกาเยาะ) เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้และเข้าใจประวัติความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชายแดนภาคใต้ รวมทั้งได้เข้าถึงข้อมูลทางประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ ภูมิลักษณ์ชายแดนภาคใต้ก่อนกาลโบราณคดี ชาติพันธุ์ ประวัติศาสตร์ยุคต้น-ปาตานีดารุสลาม-รัตนโกสินทร์ เป็นต้น ทำให้นักเรียนทราบความเป็นมาเป็นไปของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหรือบ้านเกิด จังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาของตนเอง ได้รับรู้ถึงความสำคัญและตระหนักเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านประวัติศาสตร์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์จากคนในพื้นที่ชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนรถบัสจำนวน 5 คัน จาก กอ.รมน.ภาค 4 สน. และหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข
กลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูและนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ 70 ชุมชนเป้าหมาย ทั้งที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน