• กลุ่มอำนวยการ
  • กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
  • กลุ่มสนับสนุนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
  • กลุ่มความร่วมมือด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
  • กลุ่มสื่อสารและบริหารเครือข่ายการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
  • กลุ่มสารสนเทศการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
  • กลุ่มวิจัย ติดตาม และประเมินผลการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
  • ไปช่วยราชการ / ลาศึกษาต่อ

กลุ่มอำนวยการ

ลูกจ้าง

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มสนับสนุนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มความร่วมมือด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มสื่อสารและบริหารเครือข่ายการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มสารสนเทศการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มวิจัย ติดตาม และประเมินผลการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ไปช่วยราชการ